Про інститут

Корп. № 24, тел. 490-95-19

Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну (ІКІТД) створено 3 квітня 2017 року за ініціативи Міжрегіональної Академії управління персоналом.

ІКІТД – інститут нового покоління, мета якого – підготовка ІТ – спеціалістів високої кваліфікації, на базі партнерських програм навчання від Microsoft, Cisco, Autodesk. Реалізація мети передбачає абсолютно нові, удосконалені та відкориговані до вимог часу навчальні програми та ліцензовані напрямки підготовки з видачею документу про закінчення навчання державного зразка та з видачею міжнародних сертифікатів Microsoft, Cisco, Autodesk.

Храпатий Сергій Вікторович

Директор ІКІТД, доктор фізико-математичних наук, доцент.

Контакти:
e-mail : ikit.maup@gmail.com


Чолишкіна Ольга Генадіївна

Декан ІКІТД, кандидат технічних наук.

Контакти:
Телефон:  490-95-19, внутр.15-22 (корпус 24, кабінет 8)
e-mail : ikit.maup@gmail.com


Кравченко Маргарита Миколаївна

Зам. Декана ІКІТД

Контакти:
Телефон:  490-95-19, внутр.15-22 (корпус 24, кабінет 7)
e-mail : ikit.maup@gmail.com


Декан ІКІТД Кравченко Маргарита Миколаївна

Співробітники формують інноваційне освітньо-виховне середовище, що передбачає:

  • повністю новий зміст освіти, який дозволить підготувати конкурентоздатних ІТ – спеціалістів, з відповідним засвоєнням навичок та вмінь для практичної діяльності в обраній спеціальності;
  • комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами навчання з метою підготовки фахівців з європейським типом мислення;
  • зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок придбання сучасної комп’ютерної техніки, обладнання аудиторій сучасними засобами навчання, створення відповідних практичних площадок для проектної діяльності, на прикладі лабораторії Cisco;
  • залучення практикуючих спеціалістів ІТ-компаній з міжнародними сертифікатами для викладання дисциплін та проведення відповідних практичних робіт;
  • заохочення студентів на навчання для подальшого проходження практики та працевлаштування у провідних ІТ-компаніях країни та Європи.

Головним завданням діяльності ІКІТД є якісна підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі інформаційних технологій, які відповідають сучасним вимогам світових ринків праці.

Кафедра Галузь знань, спеціальність
Кафедра комп’ютерно інформаційних систем та технологій 12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення

122 «Комп’ютерні науки»
Кафедра обчислювальної математики та комп’ютерного моделювання
Кафедра інформаційної безпеки
Кафедра дизайну та архітектури

Інституту (ІКІТД) комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну МАУП

Загальні положення 

1. Загальні положення про науково-методичну Раду Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій:

1.1. Факультет у своїй роботі керується чинним законодавством України, Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VІІ, Програмою забезпечення якості освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП», рішеннями, наказами, розпорядженнями керівних органів, відповідних посадових осіб Академії, Статутом Академії та іншими нормативними актами Академії і цим Положенням.

1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження та напрями діяльності науково-методичної Ради Факультету  комп’ютерно-інформаційних технологій Міжрегіональної Академії управління персоналом (далі за текстом – Факультет комп’ютерно-інформаційних технологій).

1.3. Основним завданням науково-методичної Ради є об’єднання зусиль колективу на розробку та реалізацію заходів щодо забезпечення високої якості підготовки спеціалістів, здатних плідно вирішувати сучасні завдання у різних сферах їх професійної діяльності.

1.4. Науково-методична Рада є колегіальним органом управління Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій.

1.5. У своїй діяльності науково-методична Рада Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, Положенням про Факультет комп’ютерно-інформаційних технологій та цим Положенням. 

2. Склад науково-методичної Ради Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій: 

2.1. До складу науково-методичної ради входять: декан Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій (далі за текстом – Голова науково-методичної Ради), його заступники, завідуючі кафедрами, завідуючі відділеннями, вчений секретар. 

2.2. До складу науково-методичної Ради Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій також можуть входити провідні професори та доценти випускаючих кафедр (одна особа від кожної кафедри). 

2.3. Кількість та склад членів науково-методичної ради Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій затверджується Головою науково-методичної Ради Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій. 

2.4. Строк повноважень членів науково-методичної Ради складає 5 років та може бути визначений рішенням науково-методичної Ради. 

2.5. Голова науково-методичної Ради організує роботу відповідно до  затвердженого плану роботи науково-методичної Ради (далі за текстом – План роботи). 

3. Збори науково-методичної Ради Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій:

3.1. Збори науково-методичної Ради Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій проводяться один раз на місяць. 

3.2. Оголошення про час, місце, а також проект порядку денного засідання розповсюджується шляхом повідомлення членів науково-методичної Ради не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання. 

3.3. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання науково-методичної Ради Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій.

3.4. Позачергове засідання науково-методичної Ради скликається за ініціативи Голови науково-методичної Ради, або за ініціативи одного з членів науково-методичної Ради, яке письмово підтримане щонайменше третиною  її членів. 

3.5. Письмове прохання про скликання позачергового засідання з усіма підписами подається Голові науково-методичної Ради Факультету через її секретаря.

3.6. Дату проведення позачергового засідання визначає Голова науково-методичної Ради. Якщо засідання скликається за поданням членів науково-методичної Ради Факультету, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

3.7. Засідання науково-методичної ради вважається правомочним, якщо в ньому присутні не менше двох третин членів ради. Реєстрація членів ради здійснюється перед початком засідання.

3.8. Засідання науково-методичної ради проводить голова, а за його відсутності – заступник голови науково-методичної ради. Частину засідання, яка стосується оцінки роботи голови науково-методичної ради, проводить заступник голови науково-методичної ради.

3.9. Проект порядку денного планового засідання пропонує голова науково-методичної ради.

3.10. Науково-методична Рада на початку засідання приймає порядок денний.

3.11. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна проста більшість голосів.

3.12. Порядок денний позачергового засідання науково-методичної ради  визначає голова науково-методичної ради, скликаючи позапланове засідання з власної ініціативи, за поданням комісій чи членів ради. Голова визначає порядок денний згідно з поданням.

3.13. Керівники, які готують матеріали на засідання науково-методичної ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дня засідання науково-методичної ради) подання вченому секретарю проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

3.14. Не пізніше трьох днів до засідання науково-методичної ради секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою науково-методичної ради. 

3.15. Пропозиції члени ради у письмовій формі з усіма підписами подають голові науково-методичної ради через секретаря ради не пізніше, ніж за 5 днів до планового терміну засідання.

3.16. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення, включаються в пункт “Різне” порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають члени науково-методичної ради і погоджують їх з головою ради, ніж за 5 днів до засідання науково-методичної ради.

3.17. Голова науково-методичної ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті науково-методичною  радою.

3.18. Хід засідань вченої ради фіксуються в протоколах, які підписують Голова та секретар науково-методичної Ради (далі за текстом – Секретар).

3.19. Голова науково-методичної Ради гарантує членам науково-методичної ради доступ до рішень і протоколів її засідань.

4. Повноваження науково-методичної Ради Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій: 

4.1. Вирішує принципові питання  організаційної  і  навчальної  роботи в Факультеті комп’ютерно-інформаційних технологій, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін, інші організаційні питання навчальної та виховної роботи Факультету;

4.2. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

4.3. обговорює звіт декана Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій про навчально-методичну, наукову та виховну роботу;

4.4. розглядає та затверджує  звіти  про  навчально-методичну та науково – дослідну роботу кафедр Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій;

4.5. підводить підсумки навчальної та  виробничої практики студентів Факультету;

4.6. обговорює  плани  навчально-виховної та  науково-дослідної роботи на Факультеті;

4.7. обирає за конкурсом, таємним голосуванням кандидатів на посади, декана, завідувач кафедри, професора і доцента кафедри;

4.8. затверджує індивідуальні плани аспірантів  та докторантів,  щорічно розглядає матеріали щодо їх атестації;

4.9. обговорює стан та заходи щодо подальшого вдосконалення науково – дослідної роботи студентів. 

4.10. затверджує  календарний План роботи науково-методичної ради;

4.11. розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його статуту.

5. Порядок денний науково-методичної Ради Факультету складають: 

5.1. питання, передбачені планом роботи науково-методичної ради;

5.2. поточні питання діяльності науково-методичної ради;

5.3. питання, запропоновані головою науково-методичної ради або членами науково-методичної ради на її попередніх засіданнях і підтримані рішенням науково-методичної ради;

5.4. питання, запропоновані в період між засіданнями науково-методичної ради кафедрами чи членами вченої ради, підтримані щонайменше третиною складу ради.

6. На засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені Головою науково-методичної Ради Факультету з власної ініціативи чи за пропозицією членів ради.

7. Прийняття рішень науково-методичної Ради Факультету. 

7.1. Науково-методична рада приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.

7.2. Питання вважається процедурним, якщо рішення з цього питання є обов’язковим для членів науково-методичної ради лише на даному засіданні науково-методичної ради.

7.3. Рішення, яке складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

7.4. Рішення про обрання за конкурсом приймаються відповідно до Положення та Порядку обрання за конкурсом.

8. Члени науково-методичної ради

8.1. Свої повноваження здійснюють лише особисто.

8.2. Вносять пропозиції з питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень.

8.3. Вносять пропозиції про зміни порядку денного та ведення засідання ради.

8.4. Беруть участь в обговоренні питань та вносять пропозиції до проектів рішень ради.

8.5. Отримують необхідні матеріали з питань, що виносяться для обговорення на засідання ради та інформацію про хід виконання рішень ради і наказів виданих на підставі цих рішень.

8.6. Забезпечують виконання рішень науково-методичної ради у структурних підрозділах Факультету.

8.7. Беруть участь у всіх засіданнях ради. У випадку неможливості взяти участь у засіданні член науково-методичної ради зобов’язаний у письмовій формі завчасно попередити про це секретаря науково-методичної ради, або протягом тижня після засідання повідомити про причину відсутності голову науково-методичної ради.

8.8. Забезпечують ефективну роботу ради, виконують покладені на них обов’язки та доручення ради, своєчасно і точно виконують рішення ради та накази, беруть активну участь в складанні плану роботи ради.

8.9. Несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає рада Факультету, а також за виконання своїх обов’язків.

9. Обов’язки вченого секретаря:

9.1. Формує план роботи науково-методичної ради на навчальний рік.

9.2. Здійснює підготовку матеріалів до засідання науково-методичної ради.

9.3. Веде і оформлює протокол засідань.

9.4. Готує витяги з протоколів засідань науково-методичної Ради.

10. Чинність положення про науково-методичної Раду:

10.1. Положення набуває чинності з моменту його прийняття вченою радою Факультету.

10.2. Зміни та доповнення до положення вносяться Рішенням науково-методичної ради.

  1. Голова: д.т.н., проф. Сидоров М.О. (завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій).
  2. Заступник голови: к.т.н., доцент Чолишкіна О.Г. (декан ІКІТД).
  3. Вчений секретар к.ф.-м.н., с.н.с. Людвиченко В.І. (професор кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій).