Викладачі

Людвиченко Валентин Олександрович

Науковий ступінь:
Кандидат фізико-математичних наук: 113 – Прикладна математика,(01.05.01 –«Теоретичні основи інформатики та кібернетика»); «Алгоритми послідовної безумовної мінімізації розв’язання задач математичного програмування»; Старший науковий співробітник зі спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення (01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи»).

Вчене звання: Кандидат фізико-математичних наук, професор.

Посада:
Професор кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій

Освіта:
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1964р.
Механіка: механік.

Навчальні дисципліни:
– Аналіз вимог до ПЗ
– Економіка ПЗ
– Моделювання та аналіз ПЗ
– Основи програмної інженерії
– Конструювання ПЗ
– Математичні методи дослідження операцій
– Менеджмент проектів ПЗ
– Проектний практикум

Публікації:

 • Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навчальний  посібник / Задірака В.К., Кудін А.М., Людвиченко В.О., Олексюк О.С./ – Київ – Тернопіль: Підручники і посібники, 2012.—272 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 • Участь у роботі наукових семінарів: «Методи захисту інформації» (керівник академік НАНУ Коваленко І.М.; НТУ «КПІ»); «Фізична економіка» (керівник професор Шевчук В.О. КНЕУ).
 • Людвиченко В.О. Про алгоритми ПБМ з використанням допоміжних функцій нев’язок для знаходження цілеспрямованих оптимальних  управлінських рішень.   —  Праці VII міжнародної школи-семінару  «Теорія прийняття рішннь» (м. Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 р.)  — УжНУ, 2014. –  С.. 164 – 165.
 • Людвиченко В.О. Про комп’ютерну технологію розв’язання класів задач цілеспрямованого оптимального управління з використанням методу Ейлера-Рітца  – Праці міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)», Київ: Інститут  кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ, 20015. – С. 35 – 36.

Науково-дослідна робота:

Участь у кафедральній НДР «Моделі та методи підвищення якості комп’ютерних  інформаційних систем та мереж в управлінні економікою, освітніми процесами та інформаційною безпекою держави», 2016-2020 рр.

Дяченко Михайло Петрович

Науковий ступінь:  
Кандидат фізико-математичних наук, 113-Прикладна математика (01.02.01-  «Теоретична механіка»); «Динаміка твердого тіла з порожниною частково заповненою рідиною»

Вчене звання: Кандидат фізико-математичних наук.

Посада:
Професор кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій.

Освіта:
Київський державний університет , 1963р., механіка, математика; математик, професор.

Навчальні дисципліни:
– Алгоритмізація та програмування
– Теорія алгоритмів і мат. логіка
– Технології розподілених систем та паралельних обчислень
– Операційні системи
– Теорія інформації та кодування
– Платформа Microsoft.NET і мова програмування C#
– Фізика ігрових процесів
– Методи програмування паралельних обчислень
– Методи та засоби тестування ПЗ

Публікації:

 • Дяченко М.П. Комп’ютерна дискретна математика як навчальна дисципліна у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації: підвищення якості викладання.// Наук. Праці МАУП.-Вип.2 (29). – 2011. – с. 211-214

Участь у конференціях і семінарах

 1. Дяченко М.П., Людвиченко В. О. Про комп’ютерну технологію обчислення коренів системи нелінійних скалярних рівнянь із заданою точністю за нев’язкою.. – Сучасні проблеми математичного моделювання та оптимізації: тези доповідей  міжнародної наукової конференції [редкол.: І.М. Конет  (голова) та ін.] – Кам’янець-Подільський: Кам’янець—Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. –  C. 48 –  52.

Науково-дослідна робота:
Участь у кафедральній НДР «Моделі та методи підвищення якості комп’ютерних  інформаційних систем та мереж в управлінні економікою, освітніми процесами та інформаційною безпекою держави», 2016-2020 рр.

Дуднік Андрій Сергійович

Науковий ступінь:
Доктор технічних наук; 123–Комп’ютерна інженерія (05.13.05  – Комп’ютерні системи та компоненти); «Метод підвищення продуктивності безпроводових комп’ютерних мереж на основі міжрівневої взаємодії»; доцент кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій.

Вчене звання: Доктор технічних наук, професор.

Посада:
Професор кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій.

Освіта:
Національний авіаційний університет, 2006 р;  комп’ютерні системи та мережі; інженер з комп’ютерних систем та мереж.

Навчальні дисципліни:
– Архітектура комп’ютера
– Комп’ютерні мережі
– Мікропроцесорні системи
– Структуровані кабельні системи
– Групова динаміка і комунікації
– Діагностика ПК
– Інтелектуальний аналіз даних

Публікації: 

 • Дуднік А.С. Система покращеного передавання даних безпрводовихкомп’ютерних мереж стандарту IEEE 802.11. / А.С. Дуднік, Ю.В. Бондаренко,  // Наука і молодь: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2012. – № 11 (12). – С. 113 – 116.
 • Дуднік А.С. Спосіб підвищення продуктивності безпрводових комп’ютерних мереж на основі міжрівневої взаємодії та пристрій для його реалізації / А.С. Дудник, Є.В. Шевцова, О.О. Зубарєва // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. – 2011. – № 4 (36). – С. 45 – 50.
 • Дуднік А.С. Метод застосування сучасних безпроводових технологій в інформаційних економічних системах / Дуднік А.С.// Проблеми та перспективи розвитку економічної кібернетики : монографія / під ред. Т.І. Олешко.– К. : ВД ТОВ «Agrar Media Group», 2013. – С. 214-225.
 • Дуднік А.С. Метод застосування протоколу БТР для надійності передачі даних безпрводових комп’ютерних мереж . Бондаренко Ю.В. Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. – 2013. – № 3 (43). – С. 22 – 26.
 • Дуднік А.С., Шевцова Є.В., Яценко М.М., Зубарева О.О. Пристрій підвищення якості передавання даних в бездротових мережах в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю Пат. України № 60400, МПК Н04В 7/005;. – № u201007469; Заявл. 15.06.10; Опубл. 25.06.11. Бюл. № 12. – 4с.
 • Дуднік А.С., Якунін В.П. Безпроводовий маршрутизатор з динамічним перерозподілом потоку заявок. Пат. України № 69626, МПК Н04В 7/005.№ u201111748; Заявл. 05.10.11; Опубл. 10.05.12. Бюл. № 9. – 4 с.

Науково-дослідна робота:
Участь у кафедральній НДР «Моделі та методи підвищення якості комп’ютерних  інформаційних систем та мереж в управлінні економікою, освітніми процесами та інформаційною безпекою держави», 2016-2020 рр.

Бродкевич Володимир Михайлович

Науковий ступінь:
Кандидат економічних наук Спеціальність «Бізнес, маркетинг, менеджмент».

Вчене звання: Доцент.

Посада:
Доцент Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій.

Освіта:
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.
Факультет: кібернетики.

Навчальні дисципліни:
– Технології захисту інформації Бази даних
– БД Oracle
– MsSQL Сервер
– Ігрові сервери
– Безпека програм і Баз Даних

Публікації:

1. КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ТА НЕЙРОКОМП’ЮТЕРИ ЯК ОСНОВА ВІДТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ МИСЛЕННЯ канд. екон. наук Бродкевич В.М., канд. військ. наук Ремесло В.Я. журнал Інтернаука, №5(45) с.47. Доступ до ресурсу: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/5/3600;

2. АЛГОРИТМИ МАШИННГО НАВЧАННЯ (МН) ТА ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ (ГН) І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В  ПРИКЛАДНИХ ДОДАТКАХ канд. екон. наук Бродкевич В.М., канд. військ. наук Ремесло В.Я. журнал Інтернаука, №11(51)1т. с.47. Доступ до ресурсу: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/11/3951;

3. КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ:ОСНОВИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ канд. екон. наук Бродкевич В.М., канд. військ. наук Ремесло В.Я. журнал Інтернаука, №14(54)1т. с.64. Доступ до ресурсу: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/14/3951;

4. ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ І ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ – ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ. канд. екон. наук Бродкевич В.М., канд. військ. наук Ремесло В.Я. журнал Інтернаука, №21(61)3т. с.7. Доступ до ресурсу: https://www.internauka.com/issues/2018/21/4496;

5. Deep Learning Implementation in Enterprise – Current Problems and Challenges.Volodymyr Brodkevych, Vjacheslav Remeslo./ TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. 2019. Vol. 19. No 1. 53–57 Polish Academy of Sciences.

6. Е- ДИПЛОМИ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ  ПЕРШОГО В УКРАЇНІ ПРОЕКТУ РЕЄСТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ДИПЛОМІВ В  БЛОКЧЕЙН—МЕРЕЖІ. канд. екон. наук Бродкевич В.М.,Рибальченко Т.В. подано до друку журнал Інформаційні технології і засоби навчання. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/sections 2019.12.04

Ліскін Вячеслав Олегович

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук з 2018 року,спеціальність: 05.13.06 – «Інформаційні технології», спеціалізована вчена рада К 26.058.05 у Національному університеті харчових технологій. Тема дисертації: «Інформаційна технологія та інструментальні засоби для автоматизації створення онтолого-керованих систем електронного навчання».

Вчене звання: Кандидат технічних наук, доцент.

Посада:
Доцент кафедри обчислювальної математики та комп’ютерного моделювання.

Освіта:
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» , 2014р., математика; доцент.

Навчальні дисципліни:
– Математичний аналіз
– Дискретні структури
– Комп’ютерна дискретна математика
– Чисельні методи

Публікації:
1) Syrota S., Kopychko S., Liskin V. (2020) Ontology-Based Approach for E-learning Course Creation Using Chunks. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_60
2) S. Syrota, V. Liskin and S. Kopychko “Information Technology Based on Chunk Approach for Ontology Driven E-Learning Engine,” 2018 IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, 2018, pp 1-4 doi: 10.1109/SAIC.2018.8516862
3) Hu, Z., Liskin, V., Syrota, S., Cholyshkina, O., Seilova, N. «Ontology-based model of information technology for e-learning systems» International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks COAPSN 2019,vol 2392 pp 230-241
4) Ліскін В. О. Технологія для автоматизації створення контенту систем комп’ютерного навчання / В. О. Ліскін // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Механікотехнологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 20(1242). – С.118–127. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2079-5459.
5) Liskin V. E-learning Information Technology Based on an Ontlogy Driven Learning Engine / V. Liskin, S. Syrota // International Journal of Computer Science and Information Security. — 2017. — Vol. 15(8). — P. 258–263.
6) Сирота, С. В. Розробка генератора тестів для “Moodle” на базі онтології [Текст] / С. В. Сирота, В. О. Ліскін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – Т. 5, No 2 (77). – С. 44–48. doi: 10.15587/1729-4061.2015.51334
7) Сирота, С. В. Використання системи “Moodle” для викладання дисципліни “Алгоритми і структури даних” – досвід і проблеми [Текст] / С. В. Сирота, В. О. Ліскін // ScienceRise. – 2015. – Т. 9, No 2 (14). – С. 30–35. doi: 10.15587/23138416.2015.50610
8) Сирота, С. В. Огляд сучасних онтологокерованих інформаційних систем та сервісів і перспективи їх застосування в електронній освіті [Текст] / С. В. Сирота, В. О. Ліскін // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – Т. 5, No 6 (25). – С. 58–60. doi: 10.15587/2312-8372.2015.51234
9) Ліскін, В.О. Про нову концепцію рушія онтологокерованої системи дистанційного навчання / В.О. Ліскін, С.В. Сирота // XVII міжнародна наукова конференція ІАІ-2017 ім. Т. А. Таран: тези доповідей. – Київ: Просвіта, 2017. – с. 148-151.
10) Ліскін В.О. «Онтологічний інжиніринг систем електронного навчання»Проблеми модернізації України Випуск 7: [зб. наук. пр.] / МАУП. -К: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018 с. 211-214
11) Ліскін В.О. «Система моніторингу навчального процесу в системі Moodle на основі чанк-орієнтованого підходу» Проблеми модернізації України Випуск 8: [зб. наук. пр.] / МАУП. -К: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2019 с. 266-270
12) Сирота, С.В. Основи обчислювальної геометрії : Конспект лекцій : дисципліни 03.14 «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка» для напряму підгот. 6.040301 “Приклад. математика” / Сирота С. В., Ліскін В. О. ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — Київ : Просвіта, 2015. — 32 с. ISBN 978-617-7010-09-7
13) Сирота, С.В. Базові поняття лінійної алгебри : Практикум дисципліни 02.02 “Алгебра і геометрія” для напряму підгот. 6.040301 “Приклад. математика” / Сирота С. В., Мальчиков В. В., Ліскін В. О. ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — Київ : Просвіта, 2015. — 32 с. ISBN 978-617-7010-08-0.

Тінькова Юлія Олександрівна

Посада:
Викладач факультету комп’ютерно-інформаційних технологій.

Освіта:
Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, факультет фінансів. Міжрегіональна Академія Управління персоналом, факультету комп’ютерно-інформаційних технологій.

Навчальні дисципліни:
– Основи програмування
– Об’єктно-орієнтоване програмування


Рябокінь Юлія Миколаївна

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук 121 Інженерія програмного забезпечення (01.05.03– Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем); Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.

Вчене звання: Кандидат технічних наук, доцент.

Посада:
Доцент кафедри комп’ютернo інформаційних систем і технологій.

Освіта:
Національний авіаційний університет, 2005р. «Програмне забезпечення автомати-зованих систем», Кваліфікація наукового співробітника (комп’ютерні науки), викладача вищого навчального закладу.

Навчальні дисципліни:
– Adobe Dremweaver
– Основи розмітки web-сторінок
– Розробка web-сторінок на мові розмітки XHTML з використанням каскадних таблиць стилів CSS
– Autodesk 3DS Max. Основи 3D моделювання
– Web-програмування та Web-дизайн
– Розширена мова розмітки для створення Web-сторінок XML
– Система управління контентом (CMS)
– Розробка онлайн ігор

Публікації:
1. Метод конструювання програмного забезпечення пультів інструктора авіаційних тренажерів/ Рябокінь Ю.М.// Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2014. – № 1 (45). –       С. 93-100.

2. Доменна інженерія при створенні програмного забезпечення пультів інструктора авіаційних тренажерів/Рябокінь Ю.М. // Проблеми інформати-зації та управління: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2014. – № 4 (48). – С. 88-96.

3. Онтологія пультів інструктора авіаційних тренажерів /Рябокінь Ю.М./ Інженерія програмного забезпечення. – 2014. – № 4 (20). – С. 45-52.

4. Програмні засоби для управління вимогами/ Рябокінь Ю.М.// Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2014. – № 14 (1). – С. 199-205.

5. Оцінка вартості програмного забезпечення /Рябокінь Ю.М. //Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. – 2015. – № 1 (82). – C. 117-124.

6. Автоматизація діяльності медичних закладів/Рябокінь Ю.М., Бех А.О., Руденко В.В.// Інженерія програмного забезпечення. – 2015. – № 4 (24). – С. 44-52.

7. Дослідження існуючих компонентів розробки інтерактивних кроссплатформених додатків/ Рябокінь Ю.М., Жигаревич О.К., Шолом П.С.// Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2015р.: Вид-во Луцького ун-ту. – 2015. – № 20. – С. 83-91.

Науково-дослідна робота:
Участь у кафедральній НДР «Моделі та методи підвищення якості комп’ютерних  інформаційних систем та мереж в управлінні економікою, освітніми процесами та інформаційною безпекою держави», 2016-2020 рр.

Позняк Сергій Віталійович

Вчене звання:  доцент.

Посада:
Доцент кафедри Дизайну та Архітектури.


Освіта:
Середня спеціальна.
Республіканська художня середня школа ім.. Т.Г. Шевченка. (Живописний клас)
Вища
Український поліграфічний інститут ім.. Ів. Федорова, м.Львів (Художньо-технічний редактор друкованої продукції, ілюстратор)


Навчальні дисципліни:
Малюнок, живопис, основи композиції, графічні техніки та матеріали, мистецтво шрифту

Публікації:

Постійна участь у міських, регіональних та всеукраїнських виставках, українських та закордонних виставках.
З 2008 р. – член Нац. Спілки Художників України,
Заслужений художник України (2018)

Ворошнов Сергій Миколайович

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук, шифри спеціальностей 06.01.02,05.23.07

Вчене звання:  Доцент кафедри дизайну, графіки і реклами

Старший науковий співробітник зі спеціальності сільськогосподарські меліорації

Доктор філософії, Ph.D. Technical Sciences Професор Міжнародної Кадрової Академії кафедри дизайну, графіки і реклами

Посада:
Професор кафедри дизайну та архітектури


Освіта: Вища,  Новочеркаській інженерно  -меліоративний інститут 


Навчальні дисципліни:
Архітектурні конструкції, водопостачання та водовідведення, типологія житлових і громадських будівель, основи геодезії ,теорія та методологія дизайну, сучасне  інженерне обладнання в інтер’єрі, будівельні технології в дизайні, етнодизайн в архітектурі, історія дизайну, сучасні технології, матеріали і конструкції в дизайні, безпека життєдіяльності
         

Публікації:

Навчально-методичний комплекс «Гідротехмеліорація» для студентів за напрямом підготовки     0202»Мистецтво», спеціальністю6.020207«Дизайн»,спеціалізацією «Дизайн ландшафту» Національна академіякерівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2013. –54с.

Методичні вказівки “Будівництво аркових мостів” до вивчення курсу ”Будівництво мостів і труб” Національний транспортний  університет. – К.2012. – 18с.

Методичні вказівки «Архітектура мостів та гармонійна пропорція «до вивчення курсу ”Архітектура споруд” Національний транспортний  університет. – К.2012. –  24с.

Перевірка висотної відповідності даних дистанційного зондування Землі топографічним картам  для проведення гідрологічних та гідрогеологічних розрахунків Науково-технічний збірник  «Вісник Національного  транспортного університету», вип.28­,     -К.2013. –  С.552-560.Характеристика технічного стану протифільтраційних облицювань каналів Нижньо-Дністровської зрошувальної системи та шляхи його удосконалення Меліорація і водне господарство, вип. 103, – К. 2016 . – С. 102-106.  ISSN 0507-2166.