Академічна доброчесність

Вищий навчальний заклад МАУП підтримує академічну доброчесність та запобігає всім типам неетичної поведінки.
Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності зафіксовано у таких документах:

Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на освітній програмі використовуються:

  • чітке інформування здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості плагіату;
  • система перевірки всіх навчально-методичних та наукових робіт (у т.ч. дисертаційних робіт) науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти на наявність плагіату, а саме: Unichek

З цією метою в інституті з кожної спеціальності призначено відповідального за перевірку робіт на антиплагіат. Функція контролю та технічної допомоги над відповідальними по інститутам покладена на Центр контролю якості освіти.

Академічна доброчесність як позитивна практика популяризується в Академії через постійну роз’яснювальну роботу комісії з моніторингу якості освіти; вивчення кращих практик інших закладів вищої освіти тощо.

Матеріали самостійних, контрольних, курсових, дипломних робіт обговорюються на засіданнях кафедри для запобігання дублювання їх назв та визначення їх відповідності напрямку наукових досліджень кафедри.

У відповідності до «Кодексу академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів вищої освіти»за порушення академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками Академії комісія моніторингу якості може клопотати перед адміністрацією: відмова у присудженні наукового ступеня та присвоєння вченого звання; звільнення з Академії. Відповідних ситуацій порушення академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти освітньої програми, що акредитується, не зафіксовано.

В Академії на постійній основі діє посада студентського омбудсмена, який представляє студентів перед адміністрацією при врегулюванні конфліктних ситуацій:
http://maup.com.ua/assets/files/studrada/polozhennya-pro-buling-2020.pdf.

В Академії і в інституті є встановлені у відкритих місцях «скриньки довіри» з запитаннями до ректора Академії та директора інституту, в які студенти (навіть анонімно) можуть залишити запитання або скарги до адміністрації. Такий механізм взаємодії між здобувачами та керівництвом існує в Академії більше 20 років і довів свою ефективність можливістю оперативно реагувати на конфліктні ситуації, пов’язані випадками сексуальних домагань, дискримінацією та корупцією.

Разом з цим в «Положенні про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» чітко визначаються вимоги до науково-педагогічних працівників, а саме, дотримання норм педагогічної етики, академічної доброчесності, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Академії, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України, дотримання статуту Академії, законів України, інших нормативно-правових актів МОН України, а також готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, гендерної рівності, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.