Кафедра обчислювальної математики та комп’ютерного моделювання

Завідувач кафедри:

Дацко Олег Іванович

Професорсько-викладацький склад:

Панчук Віктор Іванович

Профиль Scholar

Стєклов Олексій Федорович

Профиль Scholar

Степахно Ірина Василівна

Науковий ступінь:
Кандидат наук за спеціальністю 01.01.05 «Теорія ймовірностей та математична статистика»

Вчене звання: 
Кандидат наук.

Освіта:
Кандидат наук за спеціальністю 01.01.05 «Теорія ймовірностей та математична статистика», 1991 рік, Київський державний університетімені Т.Г. Шевченка. Кваліфікація за дипломом спеціаліста «Математик. Викладач» за спеціальністю «Математика», 1981 рік, Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка.

Профиль Scholar

Публікації:

1. -L.K. Yarovoi, I.V. Stepakhno. A novel approach to reduce the influence of external conditions on the laser Doppler vibrometer signal acting in the nanometer range. // 13th International conference on vibration – measurements by laser and noncontact techniques & short course. Ancona, Italia, 19 – 22 June 2018. Journal of Physics: Conference Series. – pp. 163- 171.https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16431342600

2. Степахно І.В. Ідентифікація математичної моделі для складних технічних систем з метою економії витрат. // Матеріали IX міжнародної науковопрактичної конференції « Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, освіта), м. Київ, 19-22 травня 2020 р. http://econference.nubip.edu.ua/index.php/pmeas/pmeas2020/schedConf /presentations

3. -Степахно І.В. Математико-статистичні методи у моніторингових економетричних дослідженнях. //Журнал «Енергетика та автоматика», 2018.- №6. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/issue/view/458 -Степахно


4. І.В. Застосування методів математичної статистики для перевірки результатів соціально-педагогічного експерименту. // Журнал «Енергетика та автоматика», 2018. – № 6. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/issue/view/458

Юнькова Олена Олександрівна

Науковий ступінь:
Кандидат фiзико-математичних наук.

Вчене звання: Доцент.

Посада:
Доцент кафедри.

Освіта:
факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т. Шевченка математична кібернетика, вчене звання кандидата фізико-математичних наук.

Профиль Scholar

Публікації:

  1. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ОЛ Лещинський, ВВ Рязанцева, ОО Юнькова К.: МАУП, 188 2003
  2. Економетрія ОЛ Лещинський, ВВ Рязанцева Навч. посібник/ОЛ Лещинський. ВВ Рязанцева–К: МАУП.–2009.–208 с 2003
  3. Економетрія: Навч. посібник для вищ. наук. закладів ОЛ Лещинський, ВВ Рязанцева, ОО Юнькова К: МАуП 19 2003
  4. Економетрiя ОЛ Лешинский, ВВ Рязанцева, ОО Юнькова Киïв 2003

Бродкевич Володимир Михайлович

Науковий ступінь:
Кандидат економічних наук Спеціальність «Бізнес, маркетинг, менеджмент».

Вчене звання: Доцент.

Посада:
Доцент кафедри.

Освіта:
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.
Факультет: кібернетики.

Навчальні дисципліни:
– Технології захисту інформації Бази даних
– БД Oracle
– MsSQL Сервер
– Ігрові сервери
– Безпека програм і Баз Даних

Профиль Scholar

Публікації:

1. КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ТА НЕЙРОКОМП’ЮТЕРИ ЯК ОСНОВА ВІДТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ МИСЛЕННЯ канд. екон. наук Бродкевич В.М., канд. військ. наук Ремесло В.Я. журнал Інтернаука, №5(45) с.47. Доступ до ресурсу: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/5/3600;

2. АЛГОРИТМИ МАШИННГО НАВЧАННЯ (МН) ТА ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ (ГН) І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В  ПРИКЛАДНИХ ДОДАТКАХ канд. екон. наук Бродкевич В.М., канд. військ. наук Ремесло В.Я. журнал Інтернаука, №11(51)1т. с.47. Доступ до ресурсу: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/11/3951;

3. КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ:ОСНОВИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ канд. екон. наук Бродкевич В.М., канд. військ. наук Ремесло В.Я. журнал Інтернаука, №14(54)1т. с.64. Доступ до ресурсу: https://www.inter-nauka.com/issues/2018/14/3951;

4. ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ І ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ – ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ. канд. екон. наук Бродкевич В.М., канд. військ. наук Ремесло В.Я. журнал Інтернаука, №21(61)3т. с.7. Доступ до ресурсу: https://www.internauka.com/issues/2018/21/4496;

5. Deep Learning Implementation in Enterprise – Current Problems and Challenges.Volodymyr Brodkevych, Vjacheslav Remeslo./ TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. 2019. Vol. 19. No 1. 53–57 Polish Academy of Sciences.

6. Е- ДИПЛОМИ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ  ПЕРШОГО В УКРАЇНІ ПРОЕКТУ РЕЄСТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ДИПЛОМІВ В  БЛОКЧЕЙН—МЕРЕЖІ. канд. екон. наук Бродкевич В.М.,Рибальченко Т.В. подано до друку журнал Інформаційні технології і засоби навчання. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/sections 2019.12.04

Ліскін Вячеслав Олегович

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук з 2018 року,спеціальність: 05.13.06 – «Інформаційні технології», спеціалізована вчена рада К 26.058.05 у Національному університеті харчових технологій. Тема дисертації: «Інформаційна технологія та інструментальні засоби для автоматизації створення онтолого-керованих систем електронного навчання».

Вчене звання: Кандидат технічних наук, доцент.

Посада:
Доцент кафедри обчислювальної математики та комп’ютерного моделювання.

Освіта:
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» , 2014р., математика; доцент.

Навчальні дисципліни:
– Математичний аналіз
– Лінійна алгебра та аналітична геометрія
– Чисельні методи
– Дискретні структури
– Комп’ютерна дискретна математика

Профиль Scholar

Публікації:
1) Syrota S., Kopychko S., Liskin V. (2020) Ontology-Based Approach for E-learning Course Creation Using Chunks. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_60
2) S. Syrota, V. Liskin and S. Kopychko “Information Technology Based on Chunk Approach for Ontology Driven E-Learning Engine,” 2018 IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, 2018, pp 1-4 doi: 10.1109/SAIC.2018.8516862
3) Hu, Z., Liskin, V., Syrota, S., Cholyshkina, O., Seilova, N. «Ontology-based model of information technology for e-learning systems» International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks COAPSN 2019,vol 2392 pp 230-241
4) Ліскін В. О. Технологія для автоматизації створення контенту систем комп’ютерного навчання / В. О. Ліскін // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Механікотехнологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 20(1242). – С.118–127. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2079-5459.
5) Liskin V. E-learning Information Technology Based on an Ontlogy Driven Learning Engine / V. Liskin, S. Syrota // International Journal of Computer Science and Information Security. — 2017. — Vol. 15(8). — P. 258–263.
6) Сирота, С. В. Розробка генератора тестів для “Moodle” на базі онтології [Текст] / С. В. Сирота, В. О. Ліскін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – Т. 5, No 2 (77). – С. 44–48. doi: 10.15587/1729-4061.2015.51334
7) Сирота, С. В. Використання системи “Moodle” для викладання дисципліни “Алгоритми і структури даних” – досвід і проблеми [Текст] / С. В. Сирота, В. О. Ліскін // ScienceRise. – 2015. – Т. 9, No 2 (14). – С. 30–35. doi: 10.15587/23138416.2015.50610
8) Сирота, С. В. Огляд сучасних онтологокерованих інформаційних систем та сервісів і перспективи їх застосування в електронній освіті [Текст] / С. В. Сирота, В. О. Ліскін // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – Т. 5, No 6 (25). – С. 58–60. doi: 10.15587/2312-8372.2015.51234
9) Ліскін, В.О. Про нову концепцію рушія онтологокерованої системи дистанційного навчання / В.О. Ліскін, С.В. Сирота // XVII міжнародна наукова конференція ІАІ-2017 ім. Т. А. Таран: тези доповідей. – Київ: Просвіта, 2017. – с. 148-151.
10) Ліскін В.О. «Онтологічний інжиніринг систем електронного навчання»Проблеми модернізації України Випуск 7: [зб. наук. пр.] / МАУП. -К: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018 с. 211-214
11) Ліскін В.О. «Система моніторингу навчального процесу в системі Moodle на основі чанк-орієнтованого підходу» Проблеми модернізації України Випуск 8: [зб. наук. пр.] / МАУП. -К: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2019 с. 266-270
12) Сирота, С.В. Основи обчислювальної геометрії : Конспект лекцій : дисципліни 03.14 «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка» для напряму підгот. 6.040301 “Приклад. математика” / Сирота С. В., Ліскін В. О. ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — Київ : Просвіта, 2015. — 32 с. ISBN 978-617-7010-09-7
13) Сирота, С.В. Базові поняття лінійної алгебри : Практикум дисципліни 02.02 “Алгебра і геометрія” для напряму підгот. 6.040301 “Приклад. математика” / Сирота С. В., Мальчиков В. В., Ліскін В. О. ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — Київ : Просвіта, 2015. — 32 с. ISBN 978-617-7010-08-0.

Скуратовський Руслан В’ячеславович

Сорокопуд Тетяна Сергіївна

Профиль Scholar